คณะ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร โครงการปกติ
 ชื่อหลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
   Graduate Diploma (Graduate Volunteer)
 ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
   Graduate Diploma (Graduate Volunteer)
  ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
   Grad. Dip. (Graduate Volunteer)
โครงสร้างหลักสูตร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาบังคับ    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GV510 งานอาสาสมัครในชุมชน
 COMMUNITY VOLUNTEER SERVICE
3
GV520 การวิจัยทางสังคมเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOCIAL RESEARCH
3
GV521 เทคนิคการทำงานพัฒนาชนบท
 TECHNIQUES IN RURAL DEVELOPMENT
3
GV530 ความรู้ว่าด้วยสังคมไทย
 REVIEW OF THAI SOCIETY
2
GV531 ชนบทไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลง
 THAI RURAL SOCIETY IN THE CHANGE
3
GV540 การปฏิบัติงานสนาม
 FIELD STUDIES
8

 2 การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GV550 การค้นคว้าอิสระ
 INDEPENDENT STUDIES
6
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels