หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
    หลักสูตรรหัสหลักสูตร สาขาวิชาหน่วยกิตระยะเวลาการศึกษา (ปี)ปีที่เริ่มใช้หมายเหตุ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ   
  ภาควิชา : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์   
255912000100159 สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
 Creative Development
1264 2559
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร โครงการปกติ   
  ภาควิชา : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร   
255321000200153 สาขาบัณฑิตอาสาสมัคร
 Graduate Volunteer
281 2553 0056
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการปกติ   
  ภาควิชา : -   
255631000100156 สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา
 Rural Studies and Development
392 2556 0061
255131000100151 สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา
 Rural Studies and Development
392 2551 0061
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels