คณะ : คณะศิลปศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการปกติ
 ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Arts (Philosophy)
 ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
   Bachelor of Arts (Philosophy)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ปรัชญา)
   B.A. (Philosophy)
โครงสร้างหลักสูตร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 1)    21 หน่วยกิต
 1.1 หมวดมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
 INTEGRATED HUMANITIES
2

 1.2 หมวดสังคมศาสตร์    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
 INTEGRATED SOCIAL SCIENCES
2

 1.3 หมวดวิทยาศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 INTEGRATED SCIENCES AND TECHNOLOGY
2

 1.4 หมวดคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ (เลือกศึกษา 1 วิชา)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
 GENERAL COLLEGE MATHEMATICS
3
TU152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 FUNDAMENTAL MATHEMATICS
3
TU153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 GENERAL CONCEPTS OF COMPUTER
3
TU154 รากฐานคณิตศาสตร์
 FOUNDATION OF MATHEMATICS
3
TU155 สถิติพื้นฐาน
 ELEMENTARY STATISTICS
3
TU156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING
3

 1.5 หมวดภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH161 การใช้ภาษาไทย
 THAI USAGE
3

 1.6 หมวดภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EL070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 ENGLISH COURSE 1
3
EL171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 ENGLISH COURSE 2
3
EL172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
 ENGLISH COURSE 3
3

 2 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 2)    9 หน่วยกิต
 2.1 บังคับภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH162 การเขียนรายงานวิชาการ
 REPORT WRITING
3

 2.2 เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
 SUSTAINABILITY OF NATURAL RESOURCES AND ENERGY
3
AS125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
 INTRODUCTION TO ASEAN
3
PY211 จิตวิทยาทั่วไป
 GENERAL PSYCHOLOGY
3
SC142 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
 MATHEMATICS FOR SCIENCE
3
TH163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร
 COMMUNICATIVE WRITING IN THE ORGANIZATION
3
TU111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
 THAILAND IN HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVE
3
TU112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
 HERITAGE OF THE PRE-MODERN WORLD
3
TU113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
 FUNDAMENTALS OF PHILOSOPHY AND RELIGIONS
3
TU115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
 MAN AND HIS LITERARY CREATIVITY
3
TU116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
 MAN AND ARTS : VISUAL ART, MUSIC AND PERFORMING ARTS
3
TU117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
 DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD
3
TU121 มนุษย์กับสังคม
 MAN AND SOCIETY
3
TU122 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 LAW IN EVERYDAY LIFE
3
TU124 สังคมกับเศรษฐกิจ
 SOCIETY AND ECONOMY
3
TU131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
 MAN AND PHYSICAL SCIENCE
3
TU142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 MAN AND BIOLOGICAL SCIENCE
3
TU143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
3
TU151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
 GENERAL COLLEGE MATHEMATICS
3
TU152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 FUNDAMENTAL MATHEMATICS
3
TU153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 GENERAL CONCEPTS OF COMPUTER
3
TU154 รากฐานคณิตศาสตร์
 FOUNDATION OF MATHEMATICS
3
TU155 สถิติพื้นฐาน
 ELEMENTARY STATISTICS
3
TU156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING
3

 3 วิชาเอก    75 หน่วยกิต
 3.1 วิชาบังคับในสาขา ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C ทุกวิชา    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PH201 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO LOGIC
3
PH211 ปรัชญาตะวันตก 1
 WESTERN PHILOSOPHY 1
3
PH212 ปรัชญาตะวันตก 2
 WESTERN PHILOSOPHY 2
3
PH221 จริยศาสตร์
 ETHICS
3
PH222 การอ่านงานเชิงปรัชญาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO READING IN PHILOSOPHY TEXTS
3
PH271 ปรัชญาตะวันออก
 EASTERN PHILOSOPHY
3
PH321 ญาณวิทยา
 EPISTEMOLOGY
3
PH322 อภิปรัชญา
 METAPHYSICS
3
PH491 การเขียนงานทางปรัชญา 1
 PHILOSOPHICAL WRITING 1
3

 3.2 วิชาบังคับเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PH259 ปรัชญาจิต
 PHILOSOPHY OF MIND
3
PH306 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
 SYMBOLIC LOGIC
3
PH326 สุนทรียศาสตร์
 AESTHETICS
3
PH354 ปรัชญาสังคม
 SOCIAL PHILOSOPHY
3
PH355 ปรัชญาและเพศสภาพ
 PHILOSOPHY AND GENDER
3
PH356 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 PHILOSOPHY OF SCIENCE
3
PH357 ปรัชญาสังคมศาสตร์
 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCE
3
PH358 ปรัชญาภาษา
 PHILOSOPHY OF LANGUAGE
3
PH367 ปรัชญาศาสนา
 PHILOSOPHY OF RELIGION
3
PH373 พุทธปรัชญา
 BUDDHIST PHILOSOPHY
3

 3.3 วิชาเลือก (นศ.อาจเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาบังคับเลือกเป็นวิชาเลือกได้ แต่รายวิชาจะต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่นับหน่วยกิตเป็นวิชาบังคับเลือก)    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PH243 ปรัชญาตะวันตกในศตวรรษที่ 20 เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO TWENTIETH CENTURY WESTERN PHILOSOPHY
3
PH244 ปรากฏการณ์วิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO PHENOMENOLOGY
3
PH253 ชีวจริยศาสตร์
 BIOETHICS
3
PH254 จริยศาสตร์ทางการแพทย์
 MEDICAL ETHICS
3
PH255 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
3
PH256 ปรัชญาสิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY
3
PH257 ปรัชญาการศึกษา
 PHILOSOPHY OF EDUCATION
3
PH258 ปรัชญาจิตวิทยา
 PHILOSOPHY OF PSYCHOLOGY
3
PH276 ปรัชญาอินเดีย
 INDIAN PHILOSOPHY
3
PH277 ปรัชญาจีน
 CHINESE PHILOSOPHY
3
PH359 ปรัชญาวรรณคดี
 PHILOSOPHY OF LITERATURE
3
PH378 ปรัชญามหายาน
 MAHAYANA PHILOSOPHY
3
PH454 ความยุติธรรมของประชาคมโลก
 GLOBAL JUSTICE
3
PH458 ปรัชญาการรู้คิด
 PHILOSOPHY OF COGNITIVE SCIENCE
3
PH484 นักปรัชญาสำคัญ
 GREAT PHILOSOPHER
3
PH486 การศึกษาเฉพาะบุคคล
 INDEPENDENT STUDY
3
PH487 ปัญหาร่วมสมัยในปรัชญา
 CONTEMPORARY ISSUES IN PHILOSOPHY
3
PH493 การเขียนงานทางปรัชญา 2
 PHILOSOPHICAL WRITING 2
3

 3.4 วิชานอกสาขา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EG216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
 ENGLISH STRUCTURE
3
EG221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
 READING FOR INFORMATION
3
EG222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น
 READING FOR OPINIONS
3

 4 วิชาโทหรือวิชาเลือก    24 หน่วยกิต
 5 วิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels