หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
    หลักสูตรรหัสหลักสูตร สาขาวิชาหน่วยกิตระยะเวลาการศึกษา (ปี)ปีที่เริ่มใช้หมายเหตุ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการปกติ   
  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา   
256111060400161 สาขาวิชาจิตวิทยา
 Psychology
1394 2561 0606
255811060400158 สาขาวิชาจิตวิทยา
 Psychology
1434 2558 0606
255611060400156 สาขาวิชาจิตวิทยา
 Psychology
1434 2556 0606
255411060400154 สาขาวิชาจิตวิทยา
 Psychology
1434 2554 0606
255211060400152 สาขาวิชาจิตวิทยา
 Psychology
1434 2552 0606
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   
256111060500161 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
1304 2561 0613
255811060500158 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
1354 2558 0613
255611060500156 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
1354 2556 0613
255411060500154 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
1354 2554 0613
255211060500152 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
1354 2552 0613
  ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   
256111060100161 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 Library and Information Science
1394 2561 0608
255811060100158 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 Library and Information Science
1394 2558 0608
255611060100156 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 Library and Information Science
1394 2556 0608
255411060100154 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 Library and Information Science
1394 2554 0608
255211060100152 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 Library and Information Science
1394 2552 0608
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส   
256111060800161 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 French
1384 2561 0615
255811060800158 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 French
1444 2558 0615
255611060800156 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 French
1444 2556 0615
255411060800154 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 French
1444 2554 0615
255211060800152 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 French
1444 2552 0615
  ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์   
256111060200161 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
1354 2561 0609
255811060200158 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
1354 2558 0609
255611060200156 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
1354 2556 0609
255411060200154 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
1354 2554 0609
255211060200152 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
1354 2552 0609
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย   
256111060700161 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
1334 2561 0617
255811060700158 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
1354 2558 0617
255611060700156 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
1354 2556 0617
255411060700154 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
1354 2554 0617
255211060700152 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
1354 2552 0617
  ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา   
256111060900161 สาขาวิชาปรัชญา
 Philosophy
1334 2561 0610
255811060900158 สาขาวิชาปรัชญา
 Philosophy
1384 2558 0610
255611060900156 สาขาวิชาปรัชญา
 Philosophy
1384 2556 0610
255411060900154 สาขาวิชาปรัชญา
 Philosophy
1384 2554 0610
255211060900152 สาขาวิชาปรัชญา
 Philosophy
1384 2552 0610
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   
256111061000161 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
1354 2561 0620
255811061000158 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
1414 2558 0620
255611061000156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
1414 2556 0620
255411061000154 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
1414 2554 0620
255211061000152 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
1414 2552 0620
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาศาสตร์   
256111060300161 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
1384 2561 0611
255811060300158 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
1354 2558 0611
255611060300156 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
1354 2556 0611
255411060300154 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
1354 2554 0611
255211060300152 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
1354 2552 0611
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษารัสเซีย   
256111061400161 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 Russian
1364 2561
255811061400158 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 Russian
1414 2558
255611061400156 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 Russian
1414 2556
255411061400154 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 Russian
1414 2554
255211061400152 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 Russian
1414 2552
  ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์   
256111061100161 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 Geography and Geoinformatics
1384 2561 0622
255811061100158 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 Geography
1384 2558 0622
255611061100156 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 Geography
1384 2556 0622
255411061100154 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 Geography
1414 2554 0622
255211061100152 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 Geography
1084 2552 0622
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาจีน   
256111061300161 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
 Chinese Language and Culture
1414 2561 0623
255811061300158 สาขาวิชาภาษาจีน
 Chinese
1444 2558 0623
255611061300156 สาขาวิชาภาษาจีน
 Chinese
1444 2556 0623
255411061300154 สาขาวิชาภาษาจีน
 Chinese
1444 2554 0623
255211061300152 สาขาวิชาภาษาจีน
 Chinese
1444 2552 0623
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ   
256111060600161 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
1444 2561 0612
255811060600158 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
1384 2558 0612
255611060600156 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
1384 2556 0612
255411060600154 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
1384 2554 0612
255211060600152 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
1384 2552 0612
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาเยอรมัน   
256111061200161 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 German
1364 2561 0625
255811061200158 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 German
1414 2558 0625
255611061200156 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 German
1414 2556 0625
255411061200154 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 German
1414 2554 0625
255211061200152 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 German
1414 2552 0625
  ภาควิชา : ภาควิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา   
256311061400163 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
 Hispanic and Latin American Studies
1354 2563
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ   
  ภาควิชา : โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา   
256112062400261 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies (International Program)
1324 0627
255612062400256 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
1354 2556 0627
255612062400258 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies (International Program)
1354 2558 0627
255212062400252 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
1354 2552 0627
254312062400142 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
1354 2543 0627
  ภาควิชา : โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
256112062500161 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1304
255612062500158 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1344 2558
255612062500156 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1344 2556
255212062500152 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1354 2552
254312062500142 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1354 2543
  ภาควิชา : โครงการรัสเซียศึกษา   
256112062600161 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1384 2561 0629
255812062600158 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1444 2558 0629
255612062600156 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1444 2556 0629
255412062600154 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1444 2554 0629
255212062600152 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1444 2552 0629
254712062600147 สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 Russian Studies
1384 2547 0629
  ภาควิชา : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   
256112062700361 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
1354 2561 0630
255812062700358 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
1384 2558 0630
255612062700356 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 0630
255612062700356 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2556 0630
255612062700356 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
1384 2556 0630
255412062700354 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
1384 2554 0630
255212062700352 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
1384 2552 0630
  ภาควิชา : โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)   
256112062800261 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
 International Studies (ASEAN-China) (International Program)
1294
255712062800258 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
 International Studies (ASEAN-China) (International Program)
1294 2558
255712062800257 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
 International Studies (ASEAN-China)
1294 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี แลกเปลี่ยน   
  ภาควิชา : -   
256113060700161 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2561 0617
255813060700158 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2558 0617
255613060700156 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2556 0617
255213062400252 คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ระบุเอก)
 Liberal Arts
04 2552
255213060700152 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2552 0617
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ   
256113060600161 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
04 2561 0612
255613060600158 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
04 2556 0612
255613060600156 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 English
04 2556 0612
  ภาควิชา : โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา   
255613062400256 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
1354 2556 0627
255213062400252 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
1354 2552 0627
  ภาควิชา : โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
255613062500156 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
04 2556
255213062500152 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1354 2552
  ภาควิชา : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   
256113062700361 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2561 0630
255813062700358 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2558 0630
255613062700356 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2556 0630
255213062700352 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2552 0630
255213062700354 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Business English Communication
04 2552 0630
  ภาควิชา : โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)   
255713062800257 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
 International Studies (ASEAN-China)
04
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี บุคคลภายนอก   
  ภาควิชา : -   
255815060700158 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2558 0617
255615062400356 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 British and American Studies
04 2556 0627
255615062500156 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
04 2556
255215060700152 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
04 2552 0617
  ภาควิชา : โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
255215062500152 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Southeast Asian Studies
1354 2552
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร โครงการพิเศษ   
  ภาควิชา : -   
255622062300156 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
 English for Business and Management
241 0658
254722062300147  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
 English for Business and Management
241 2547 0658
254722062300153 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
 English for Business and Management
241 2547 0658
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการปกติ   
  ภาควิชา : -   
31061600144 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย
 French - Thai Translation
452 0665
31061600153 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย
 French - Thai Translation
452 0665
256331060500163 สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ
 Literary and Comparative Studies
02 0671
256331061600163 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย
 French - Thai Translation
02 0665
256331062000163 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 Buddhist Studies
02 0669
256131061500161 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
423
255831060200158 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
362 0662
255831060500158 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
362 0671
255831060700158 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
392 0670
255831061600158 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย
 French - Thai Translation
452 0665
255831062000158 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 Buddhist Studies
392 0669
255531061500155 สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
 Linguistics for Communication
482 2555
255431061800154 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
 Counseling Psychology
602 2554 0667
255331060500153 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
392 2553 0671
255331060700153 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
482 2542 0670
255331061700153 สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
 French Studies
422 2553 0666
255331061800153 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
 Counseling Psychology
573 2553 0667
255331062000153 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 Buddhist Studies
392 2553 0669
255031061500150 สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
 Linguistics for Communication
482 2550
254731061900153 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
 Japanese Studies
392 2547 0668
254731061900147 ญี่ปุ่นศึกษา
 Japanese Studies
422 2547 0668
254331060500143 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 English Language and Literature
392 2543 0671
254231060700142 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
482 2542 0670
253931062000139 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 Buddhist Studies
452 2539 0669
253831061800138 จิตวิทยาการปรึกษา
 Counseling Psychology
572 2538 0667
253631061700136 สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
 French Studies
422 2536 0666
253531060200135 ประวัติศาสตร์
 History
392 2535 0662
253531060200153 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
362 2535 0662
252931060100153 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 Library and Information Science
02 2529 0663
252931060100129 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 Library and Information Science
422 2529 0663
  ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์   
256331060200163 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
02 0662
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย   
256331060700163 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
02 0670
  ภาควิชา : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   
256331061900163 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
 Japanese Studies
02 0668
255831061900158 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
 Japanese Studies
392 0668
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
  ภาควิชา : โครงการปริญญาโทสาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย   
255832062200258 สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
 English - Thai Translation
362 2558 0673
255332062200153 สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
 English - Thai Translation
452 2553 0673
254732062200147 สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
 English - Thai Translation
452 2547 0673
  ภาควิชา : โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองศ์การ (MIOP)   
255332062100153 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 Industrial and Organizational Psychology
393 2553 0664
254332062100143 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 Industrial and Organizational Psychology
453 2543 0664
  ภาควิชา : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา   
256332062300263 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 English Language Studies
02 2563 0673
255832062300258 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 English Language Studies
392 2558 0673
255332062300453 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 English Language Studies
392 2553 0673
  ภาควิชา : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา   
255832062400158 สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
 Chinese Culture Studies
422 0673
255332062400153 สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
 Chinese Culture Studies
452 2553 0673
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท แลกเปลี่ยน   
  ภาควิชา : -   
256133060010261 ปริญญาโทแลกเปลี่ยน
 Master Exchange
02
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการปกติ   
  ภาควิชา : -   
254741060300147 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
664 2547 0691
  ภาควิชา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
256341060200163 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
03 0691
256341060400163 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
 Japanese Studies
03 2563 0691
256341060600164 สาขาวิชาภาษาไทย
 Thai
03
256141060300161 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
04 0691
255841060200158 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
603 0691
255741060200157 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
03 2557 0691
255441060300154 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 Linguistics
604 2554 0691
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
  ภาควิชา : -   
255342060200453 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน ก)
 English Language Studies
933 2553 0591
  ภาควิชา : โครงการปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา   
256342060200263 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน ก)
 English Language Studies
03 2563 0591
255842060200258 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน ก)
 English Language Studies
753 2558 0591
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก แลกเปลี่ยน   
  ภาควิชา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
255743060200157 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 History
03 2557 0691
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels