ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา
Find Student ID

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนนักศึกษา
ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS
 • รอบที่ 3 Admission 1
 • รอบที่ 3 Admission 2
 • รอบที่ 4 Direct Admission
  ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาอีกครั้ง ก่อนกรอกประวัตินักศึกษา
  โดยสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาได้ ตั้งแต่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 • ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน
  Fill identification number (for Thais)
  or passport number (for foreigner)
    หรือ / Or
  ค้นหาด้วยชื่อ (Fill First name)
    ค้นหาด้วยนามสกุล (Fill Last name) 

   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels